Latest topics
Similar topics

  Week 12 (Full)

  Go down

  Week 12 (Full)

  Bài gửi by haidang001 on 08/05/11, 12:48 pm

  Phong thanh thấy thầy bảo tuần sau lớp "bị nghỉ", có thể bài tập tuần này "đông đúc" là do dồn của 2 tuần.
  Koltec tiếp tục series với 5 bài của "week12".

  Phần 1: Đề bài.

  Bài 1: encrypt (mã hóa).
  Code:

      Phuong phap ma hoa co dien cac van ban duoc thuc hien nhu sau:
            a) Dich ky tu sang k buoc trong bang chu cai, va xoay vong tron. Vi du: a -> c, b -> d, z -> b. Viec giai ma duoc thuc hien nguoc lai.
      Viet ham ma hoa va giai ma mot xau ky tu voi gia tri buoc dich chuyen tuy bien o dang tham so.
      Su dung ham tren de ma hoa mot doan van ban nhap tu ban phim sau do giai ma.

  Bài 2: firstname (tên)
  Code:

      Write a program asks the user to enter his or her first and last names, separated by a space. Then print out the first name.
      The program should use function cut off the last name from parameter string.

  Bài 3: strend (xâu cuối)
  Code:

      Write the function strend(s, t), which returns 1 if the string t occurs at the end of the string s, and zero otherwise.

  Bài 4: strim (hàm cắt . . . ,sờ trym)
  Code:

      Viet ham trimright(char a[]) loai bo tat ca cac ky tu trang lien nhau o cuoi xau a.
      Viet ham trimleft(char a[]) loai bo tat ca cac ky tu trang lien nhau o dau xau a.
      Viet ham trimmiddle(char a[]) dua tat ca cac dau trang lien nhau o giua xau ve 1.
      Test voi xau: "  Cong  hoa xa    hoi CNVN.  "

  Bài 5: date (ngày tháng)
  a) Create a tructure named Date for storing date concerining variables. Each date has a day, a month and a year.
  b) Write a function for the input of variable of this type. Remember to check the validation of data.
  c) Write a function to datecmp to compare two date which return
  -1 if the first date (parameter) is before the second
  0 if two date are identical.
  1 if the first date (parameter) is after the second
  d) Write a program asking user to for two date and print out the results of the comparision.

  For example: 2.10.1997 is after 23.8.1997

  Phần 2: Tip
  Bài 1: encrypt (mã hóa).
  1. Lưu ý phần kí tự không phải là chữ cái, chẳng hạn ' ', '@', '!'. . Cần đưa ra quy tắc chung cho việc mã hóa các kí tự này. Giữ nguyên chẳng hạn.
  2. Chữ hoa và chữ thường là khác nhau, tránh nhầm lần khi coding.
  Code:

  if ('a' == 'A')
    printf("Koltec sai nhăn răng rồi! Ha ha:))");
  else
    printf("Anh Koltec thông minh, đẹp trai, nhà giàu! S_have fun! :)");
  3. Đây là encrypt của Koltec
  Code:

  char *encrypt(char a[], int n)
  {
    char *x;
    for(x = a; *x != '\0'; x++)
      if (lowchar(*x) == 1)
        *x = (n + *x - 'a') % ('z' - 'a' + 1) + 'a';
      else
        if (upchar(*x) == 1)
      *x = (n + *x - 'A') % ('Z' - 'A' + 1) + 'A';
        else
      if (numchar(*x) == 1)
        *x = (n + *x - '0') % ('9' - '0' + 1) + '0';
    return a;
  }

  Decrypt (giải mã) --> tương tự công thức trong encrypt.

  Bài 2: firstname (tên)
  Chú ý phần kí tự ' ' (spacebar) ở đầu xâu.
  Code:

    while (*s == ' ')
      s++;

  Bài 3: strend (xâu cuối)
  Đặc biệt chú ý: trường hợp xâu rỗng

  Bài 4: strim (hàm cắt . . . ,sờ trym)
  Đặc biệt chú ý là không có gì đặc biệt chú ý cả.

  Bài 5: date (ngày tháng)
  1. Bài yêu cầu dùng cấu trúc dữ liệu bản ghi "struct", và định nghĩa kiểu dữ liệu mới "typedef"
  Code:

  typedef struct date
  {
    int date, month, year;
  } date_t;
  2. Cần kiểm tra dữ liệu đầu vào:
  3. Sử dụng đến hàm chuyển đổi từ xâu sang số:
  Code:

    char istr = "12";
    int x = atoi(istr);
    printf("%d\nS_have fun! :)\n", x);
  4. So sánh thời điểm của 2 ngày được nhập:thứ tự năm --> tháng --> ngày.
  Code:

  int datecmp(date_t x, date_t y)
  {
    if (x.year != y.year)
      return (x.year < y.year) ? -1 : 1;
    if (x.month != y.month)
      return (x.month < y.month) ? -1 : 1;
    if (x.date != y.date)
      return (x.date < y.date) ? -1 : 1;
    return 0;
  }

  Phần 3: Solution.
  vẫn lại lưu ý cũ: Koltec の code hoàn toàn mang tính chất tham khảo, chưa dám chắc đúng hết. Có gì ae góp ý hộ.

  Trên trang web http://www.haidang001.tk, có đầy đủ code từ week1. Ae lên tham khảo.

  Bài 1: encrypt (mã hóa).
  Code:

  /*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
  /*2011 Allright reserved*/

  /*    Phuong phap ma hoa co dien cac van ban duoc thuc hien nhu sau:
            a) Dich ky tu sang k buoc trong bang chu cai, va xoay vong tron. Vi du: a -> c, b -> d, z -> b. Viec giai ma duoc thuc hien nguoc lai.
      Viet ham ma hoa va giai ma mot xau ky tu voi gia tri buoc dich chuyen tuy bien o dang tham so.
      Su dung ham tren de ma hoa mot doan van ban nhap tu ban phim sau do giai ma.*/

  #include
  #define maxsize 10000

  void enter(char [], int *);
  int check(char []), lowchar(char), upchar(char), numchar(char);
  char *encrypt(char [], int ), *decrypt(char [], int);

  main()
  {
    int n;
    char a[maxsize];
    enter(a, &n);
   
    printf("Text after encrypted:\n");
    printf("%s\n", encrypt(a, n));

    printf("Encrypted text after decrypted:\n");
    printf("%s\n", decrypt(a, n));
   
    printf("\nS_have fun! :)\n");
    return 0;
  }

  char *decrypt(char a[], int n)
  {
    char *x;
    for(x = a; *x != '\0'; x++)
      if (lowchar(*x) == 1)
        *x = ((-n + *x - 'a') % 26 + 26) % 26 + 'a';
      else
        if (upchar(*x) == 1)
      *x = ((-n + *x - 'A') % 26 + 26) % 26 + 'A';
        else
      if (numchar(*x) == 1)
        *x = ((-n + *x - '0') % 10 + 10) % 10 + '0';
    return a;
  }

  char *encrypt(char a[], int n)
  {
    char *x;
    for(x = a; *x != '\0'; x++)
      if (lowchar(*x) == 1)
        *x = (n + *x - 'a') % ('z' - 'a' + 1) + 'a';
      else
        if (upchar(*x) == 1)
      *x = (n + *x - 'A') % ('Z' - 'A' + 1) + 'A';
        else
      if (numchar(*x) == 1)
        *x = (n + *x - '0') % ('9' - '0' + 1) + '0';
    return a;
  }

  int lowchar(char x)
  {
    if ((x >= 'a') && (x <= 'z'))
      return 1;
    return 0;
  }

  int upchar(char x)
  {
    if ((x >= 'A') && (x <= 'Z'))
      return 1;
    return 0;
  }

  int numchar(char x)
  {
    if ((x >= '0') && (x <= '9'))
      return 1;
    return 0;
  }

  int check(char a[])
  {
    char *x;
    for(x = a; (*x) != '\0'; x++)
      if ((*x != ' ') && ((lowchar(*x) == 0) && (upchar(*x) == 0) && (numchar(*x) == 0)))
        return 0;
    return 1;
  }

  void enter(char a[], int *n)
  {
    do
      {
        printf("Enter a line of plain text('a'-'z', '0'-'9', 'A'-'Z', ' '):\n");
        gets(a);
        if (check(a) == 0)
      printf("Invalid input!\n");
        else
      break;
      }
    while (1);
   
    printf("Enter number of skips: ");
    scanf("%d", n);
    getchar();
   
    printf("\n");
    return;
  }

  //S_have fun! :)

  Bài 2: firstname (tên)
  Code:

  /*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
  /*2011 Allright reserved*/

  /*    Write a program asks the user to enter his or her first and last names, separated by a space. Then print out the first name.
      The program should use function cut off the last name from parameter string.*/

  #include
  #define maxsize 1000

  char *firstname(char []);

  main()
  {
    char a[maxsize];
    printf("Enter your name (at which first and last names separated by at least one space): ");
    gets(a);
    printf("Your first name is %s\n", firstname(a));
   
    printf("\nS_have fun! :)\n");
    return 0;
  }

  char *firstname(char a[])
  {
    while (*a == ' ')
      a++;
    char *x = a;
    while (*x != ' ')
      x++;
   
    *x = '\0';
    return a;
  }

  //S_have fun! :)

  Bài 3: strend (xâu cuối)
  Code:

  /*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
  /*2011 Allright reserved*/

  /*    Write the function strend(s, t), which returns 1 if the string t occurs at the end of the string s, and zero otherwise.*/

  #include
  #define maxsize 1000

  int strend(char [], char []);

  main()
  {
    char s[maxsize], t[maxsize];
   
    printf("Enter first string:\n");
    gets(s);
    printf("Enter second string:\n");
    gets(t);

    if (strend(s, t) == 1)
      printf("Second string occurs at the end of first string\n");
    else
      printf("Send cond string doesn't occur at the end of first string\n");

    printf("\nS_have fun! :)\n");
    return 0;
  }

  int strend(char s[], char t[])
  {
    char *x = s, *y = t;
   
    while (*x != '\0')
      x++;
    while (*y != '\0')
      y++;

    while ((x != s) && (y != t))
      if (*(x--) != *(y--))
        return 0;
    if ((y == t) && (*x == *y))
      return 1;
    else
      return 0;
  }

  //S_have fun! :)

  Bài 4: strim (hàm cắt . . . ,sờ trym)
  Code:

  /*Copyright (c) haidang001 (tm) (@yahoo.com)*/
  /*2011 Allright reserved*/

  /*    a) Create a tructure named Date for storing date concerining variables. Each date has a day, a month and a year.
      b) Write a function for the input of variable of this type. Remember to check the validation of data.
      c) Write a function to datecmp to compare two date which return
            -1    if the first date (parameter) is before the second
            0        if two date are identical.
            1        if the first date (parameter) is after the second
      d) Write a program asking user to for two date and print out the results of the comparision.

      For example: 2.10.1997 is after 23.8.1997*/

  #include
  #define maxsize 1000

  typedef struct date
  {
    int date, month, year;
  } date_t;

  date_t enter(char []);
  int numchar(char), convert(char [], date_t *), length(char []), check(date_t), datecmp(date_t, date_t);
                                          void copy(char [], char [], int, int), dateprint(date_t);
  const ndate[13] = {0, 31, 0, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
            // 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  main()
  {
    date_t x, y;

    x = enter("Enter first date (dd/mm/yyyy): ");
    y = enter("Enter second date (dd/mm/yyyy): ");

    printf("\n");
    dateprint(x);
    printf(" is ");
    int t = datecmp(x, y);
    if (t == -1)
      printf("before ");
    else
      if (t == 0)
        printf("identical ");
      else
        printf("after ");
    dateprint(y);
    printf("\n");
   
    printf("\nS_have fun! :)\n");
    return 0;
  }

  int numchar(char x)
  {
    if ((x >= '0') && (x <= '9'))
      return 1;
    return 0;
  }

  void refine(char a[]) //after this function, a[] remains number character only. S_have fun! :)
  {
    char *x, *y;
    for(x = a, y = a; *x != '\0'; x++)
      if (numchar(*x) == 1)
        *(y++) = *x;
    *y = '\0';
    return;
  }

  date_t enter(char say[])
  {
    date_t x;
    char a[maxsize];
   
    do
      {
        printf("%s", say);
        gets(a);
        refine(a);
      }
    while (convert(a, &x) == 0);
    return x;
  }

  int length(char a[])
  {
    int res = 0;
    char *x;
    for(x = a; *x != '\0'; x++)
      res++;
    return res;
  }

  void copy(char des[], char sou[], int st, int len)//Copy \len character starting at \st from \sou[] to des[]
  {
    char *x = des, *y = sou;
    while (--st > 0)
      y++;
    while (len-- > 0)
      *x++ = *y++;
    *x = '\0';
    return;
  }

  int check(date_t x)
  {
    if ((x.month < 1) || (x.month > 12))
      return 0;
    if (x.date < 1)
      return 0;
    if (x.month == 2)
      {
        if ((x.date == 29) && (x.year % 4 == 0))
      return 1;
        if (x.date > 28)
      return 0;
      }
    else
      if (x.date > ndate[x.month])
        return 0;
    return 1;
  }

  int convert(char a[], date_t *x)
  {
    char tmp[10];
   
    if (length(a) < 8)
      return 0;

    copy(tmp, a, 1, 2);
    (*x).date = atoi(tmp);

    copy(tmp, a, 3, 2);
    (*x).month = atoi(tmp);

    copy(tmp, a, 5, 4);
    (*x).year = atoi(tmp);
    return check(*x);
  }

  int datecmp(date_t x, date_t y)
  {
    if (x.year != y.year)
      return (x.year < y.year) ? -1 : 1;
    if (x.month != y.month)
      return (x.month < y.month) ? -1 : 1;
    if (x.date != y.date)
      return (x.date < y.date) ? -1 : 1;
    return 0;
  }

  void dateprint(date_t x)
  {
    printf("%02d/%02d/%04d", x.date, x.month, x.year);
    return;
  }
  //S_have fun! :)

  Làm việc với xâu chuối, có rất nhiều tip (mẹo) hay. Nên code của Koltec có nhiều chỗ khá tắt. Ae thấy khó hiểu cứ post bài hỏi. Koltec cố gắng giải thích bằng cách dễ hiểu nhất.
  S_have fun! So good
  Bài 5: date (ngày tháng)

  _________________
  koltec.
  Email : tranvansangk41@gmail.com.

  Y!M : haidang001.
  Skype : haidang001.
  Website : haidang001.tk or trầnvănsáng.vn

  Facebook : facebook.com/haidang001[/size]

  SĐT: 0942 666 890 (or 0982 802 454).


  Thu đi để lại lá vàng
  Anh đi để lại cho nàng thằng く
  Mùa thu nối tiếp mùa thu.
  Thằng くnối tiếp thằng くra đời.


  S_have fun!
  avatar
  haidang001

  Tổng số bài gửi : 91
  Points : 176
  Join date : 25/09/2010
  Age : 26

  Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by huy_d_t on 08/05/11, 01:20 pm

  Đang định cướp bản quyển week12 thì Sáng chói đã kịp post rồi.
  Code của huydt, hoàn toàn mang tính chất tham khảo lol! , nói chung là dài hơn code của chói:

  hw1:
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>

  #define maxsize 100

  void clearbuffer(void) {
    char ch;
    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF);
  }

  void printmm(void) {
    printf("Press enter to return main menu...");
    getchar();
  }

  void init (char text[maxsize]) {
    printf("Enter a string:  \n\t");
    fflush(stdout);
    if (fgets(text, 100, stdin) != NULL) {
      char *newline = strchr(text, '\n');
      if ( newline != NULL ) {
        *newline='\0';
      }
    }
  }
     
  void trimLeft(char text[maxsize]) {
    int i,num=0;
    while ( text[num] == ' ' )
      num++;
    for(i=0 ; i<(strlen(text)+1) ; i++)
      text[i]=text[i+num];
  }

  void trimRight(char text[maxsize]) {
    int i=strlen(text)-1;
    while (text[i] == ' ') {
      i--;
    }
    text[i]='\0';
  }

  void trimMiddle(char text[maxsize]) {
    char text1[maxsize];
    int flag=0,i=0,j=0,start=0,end=strlen(text);
    while (text[i]==' ')
      i++;
    start=i;
    i=end;
    while (text[i]==' ')
      i--;
    end=i;
    for(i=start;i<=end;i++) {
      if (text[i]==' ') {
        if (flag==0) {
          flag=1;
          text1[j]=text[i];
          j++;//push text[i] to text1
        }
      }
      else {
        flag=0;
        text1[j]=text[i];
        j++;
      }
    }
    strcpy(text,text1);
  }     
     
  void main () {
    char select=0,exit=0,text[maxsize];
    printf("\nSimple string processes program \n");
    printf("    Author: Phung Nhat Huy\n");
    while (exit==0) {
      printf("\n\tMENU\n");
      printf("\t1.Input a string\n");
      printf("\t2.Discard space at begin of line\n");
      printf("\t3.Discard space at end of line\n");
      printf("\t4.Replace long space at middle of line by only 1 space\n");
      printf("\t5.Exit program\n");
      printf("Enter your choice :  ");
      select=getchar();
      clearbuffer();
      switch (select) {
      case '1': {
        init(text);
        printf("Inputed text: [%s]\n",text);
        printmm();
      }
        break;
       
      case '2': {
        trimLeft(text);
        printf("\t[%s]\n",text);
        printmm();
      }
        break;
       
      case '3' : {
        trimRight(text);
        printf("\t[%s]\n",text);
        printmm();
      }
        break;
       
      case '4': {
        trimMiddle(text);
        printf("\t[%s]\n",text);
        printmm();
      }
        break;
       
      case '5': {
        exit=1;
      }
        break;
       
      default: '5';
      }
    }
  }

  hw2:
  Code:
  // Simple encryption program using Ceasar cipher
  // Author: huydt

  #include<stdio.h>
  #include<string.h>

  #define maxsize 100

  void clearbuffer(void) {
    char ch;
    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF);
  }

  void printmm(void) {
    printf("Press enter to return main menu...");
    getchar();
  }

  void safegets(char text[maxsize]) {
    if ( fgets(text,100,stdin) != NULL) {
      char *newline=strchr(text,'\n');
      if (newline != NULL)
        *newline='\0';
    }
  }
   
  void encrypt(char text[maxsize],int k) {
    int i=0;
    while (text[i] != '\0') {
      if ( (text[i]>='a') && (text[i]<='z') )
        text[i]= (text[i]+k-'a')%26 + 'a';
      else if ( (text[i]>='A') && (text[i]<='Z') )
        text[i]= (text[i]+k-'A')%26 + 'A';
      else if ( (text[i]>='0') && (text[i]<='9') )
        text[i]= (text[i]+k-'0')%10 + '0';
      i++;
    }
  }

  void decrypt(char text[maxsize],int k) {
    int i=0;
    char tmp;
    while (text[i] != '\0') {
      if ( (text[i]>='a') && (text[i]<='z') ) {
        tmp = (text[i]-k-'a')%26 ;
        if (tmp>=0)
          text[i]= tmp + 'a';
        else
          text[i]= tmp + 1 + 'z';
      }
      else if ( (text[i]>='A') && (text[i]<='Z') ) {
        tmp = (text[i]-k-'A')%26 ;
        if (tmp>=0)
          text[i]= tmp + 'A';
        else
          text[i]= tmp + 1 + 'Z';
      }
      else if ( (text[i]>='0') && (text[i]<='9') ) {
        tmp = (text[i]-k-'0')%10 ;
        if (tmp>=0)
          text[i]= tmp + '0';
        else
          text[i]= tmp + 1 + '9';
      }
      i++;
    }
  }
     
   
  void main () {
    char text[maxsize];
    char select=0,exit=0;
    int k=0;

    printf("Simple encryption tool using Ceasar cypher\n");
    printf("Author: Phung Nhat Huy\n");
    while (exit == 0) {
      printf("\n\nMENU:\n");
      printf("\t1.Input a string\n");
      printf("\t2.Encrypt inputed string\n");
      printf("\t3.Decrypt encrypted string\n");
      printf("\t4.Exit program\n");
      printf("  Enter your choice:  ");
      select=getchar();
      printf("\n");
      clearbuffer();

      switch (select) {
      case '1': {
        printf("Enter a string to encrypt or decrypt:  \n\t");
        safegets(text);
        printf("Inputed string: \n\t[%s]\n",text);
        printmm();
      }
        break;
       
      case '2': {
        printf("Input shift parameter k:  ");
        scanf("%d",&k);
        printf("Source string:  \n\t[%s]\n",text);
        encrypt(text,k);
        printf("Encrypted string: \n\t[%s]\n",text);
        printmm();
      }
        break;
       
      case '3': {
        printf("Input shift parameter k:  ");
        scanf("%d",&k);
        printf("Source string:  \n\t[%s]\n",text);
        decrypt(text,k);
        printf("Decrypted string:  \n\t[%s]\n",text);
        printmm();
      }
        break;
       
      case '4':
        exit=1;
        break;
       
      default: '4';
      }
    }
  }
   

  ---------------------------------------------------------------------------------

  @Sáng chói: rảnh tay thì check giúp tôi, đây là phiên bản an toàn hơn của gets, mới tìm dc. Toán tử sizeof ko cho ra kết quả như mình muốn
  Code:

  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #define maxsize 100
  void init (char text[maxsize]) {
    printf("Enter a string:  \n\t");
    printf("%d  ",sizeof text);  /*tại sao sizeof text nhận gt là 8 chứ ko phải 100  */
    if (fgets(text, sizeof text, stdin) != NULL)  { 
      char *newline = strchr(text, '\n');
      if ( newline != NULL ) {
        *newline='\0';
      }
    }
  }
  trong khi với đoạn này thì lại ra đúng ( y hệt đoạn code trên, nhưng ko dùng function mà nhét thẳng vào main)
  Code:


  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
   
  void main()
  {
    char text[100];
    printf("size of text: %d \n",sizeof text); // kq ra đúng 100
    printf("enter some text here:  ");
    if ( fgets(text, sizeof text, stdin) != NULL )
    {
        char *newline = strchr(text, '\n'); /* search for newline character */
        if ( newline != NULL )
        {
          *newline = '\0'; /* overwrite trailing newline */
        }
    printf("\ninputed text: [%s]\n",text);
    }
  }

  _________________
  huy_d_t = huy đê tiện ( not " dâm tặc", các bác gọi thế em ế vợ)
  avatar
  huy_d_t

  Tổng số bài gửi : 112
  Points : 142
  Join date : 26/09/2010
  Đến từ : Đại dâm tặc

  Xem lý lịch thành viên

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by Tung_tobe on 08/05/11, 11:08 pm

  sao lắm bài thế nhỉ, tưởng có mỗi bài bỏ dấu cách liền nhau, bài mã hóa với cả bài 14.1 trong slide@@ chắc tại mải ngủ nên ko để ý. Từ bài point đã ko hiểu j đến bài này thì chịu rồi Sad( thi thố sao đây, ko có mạng thì thi bằng niềm đau ư ????
  avatar
  Tung_tobe

  Tổng số bài gửi : 100
  Points : 124
  Join date : 27/09/2010

  Xem lý lịch thành viên

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by huy_d_t on 09/05/11, 12:14 am

  save tất cả btvn, bài tập trên lớp vào usb. TIết cuối cùng trước khi thi mang vào copy vào phòng máy. Thao tác này dc coi là 'hợp pháp' Very Happy
  nhớ lấy mẹo đổi passroot trên linux ( single-user mode), bấn quá thì dùng, lưu ý: thao tác này bất hợp pháp, việc phát hiện sự truy cập internet hay trao đổi dữ liệu trong mạng cục bộ là dễ dàng.

  _________________
  huy_d_t = huy đê tiện ( not " dâm tặc", các bác gọi thế em ế vợ)
  avatar
  huy_d_t

  Tổng số bài gửi : 112
  Points : 142
  Join date : 26/09/2010
  Đến từ : Đại dâm tặc

  Xem lý lịch thành viên

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by haidang001 on 09/05/11, 01:41 am

  huy_d_t đã viết:
  @Sáng chói:
  rảnh tay thì check giúp tôi, đây là phiên bản an toàn hơn của gets, mới
  tìm dc. Toán tử sizeof ko cho ra kết quả như mình muốn
  Code:

  #include
  #include
  #define maxsize 100
  void init (char text[maxsize]) {
    printf("Enter a string:  \n\t");
    printf("%d  ",sizeof text);  /*tại sao sizeof text nhận gt là 8 chứ ko phải 100  */
    if (fgets(text, sizeof text, stdin) != NULL)  { 
      char *newline = strchr(text, '\n');
      if ( newline != NULL ) {
        *newline='\0';
      }
    }
  }
  trong khi với đoạn này thì lại ra đúng ( y hệt đoạn code trên, nhưng ko dùng function mà nhét thẳng vào main)
  Code:


  #include
  #include
   
  void main()
  {
    char text[100];
    printf("size of text: %d \n",sizeof text); // kq ra đúng 100
    printf("enter some text here:  ");
    if ( fgets(text, sizeof text, stdin) != NULL )
    {
        char *newline = strchr(text, '\n'); /* search for newline character */
        if ( newline != NULL )
        {
          *newline = '\0'; /* overwrite trailing newline */
        }
    printf("\ninputed text: [%s]\n",text);
    }
  }  Tính không an toàn của gets() tương đương hàng ngàn thao tác khác trong C.

  Khuyên cáo ae với kiểu đưa ra cảnh bảo theo kiểu "tùy hứng" này của gcc.


  -------------------------------------
  Về prob của huy.d.t

  Code:


  printf("%d  ",sizeof text);  /*tại sao sizeof text nhận gt là 8 chứ ko phải 100  */

  Biến text được truyền vào ở dạng char*, mặc dù khai báo là char[] (đây
  là nguyên tắc khi biên dịch của C & số đông các ngôn ngữ lập trình
  khác).
  Chính vì thế từ khóa sizeof trả về kích thước của biến char* (pointer) là 4 (bytes) So good

  Code:

  printf("size of text: %d \n",sizeof text); // kq ra đúng 100
  Còn trong trường hợp gọi trực tiếp từ hàm main, biến text không phải là
  char* nữa, mà nó nguyên si char[]. sizeof trả về kích thước mảng char[]
  text So good.

  --------------------------------
  Muốn cho hàm init() thực hiện đúng chức năng đọc xâu, sửa thành:

  Code:


                if (fgets(text, maxsize, stdin) != NULL)// ban đầu là if (fgets(text, sizeof text, stdin) != NULL)

  =========================
  Còn về cảnh bảo của gcc
  Code:

  the `gets' function is dangerous and should not be used.
  đây vẫn chỉ là cảnh báo, do hàm gets() không phát hiện lỗi overflow khi người dùng nhập vào dòng text có kích thước lớn hơn kích thước khai bảo.
  Giải pháp: khai báo chuỗi ban đầu với kích thước lớn.
  Code:

  char string[10000]; //S_have fun! :)

  S_have fun! So good

  _________________
  koltec.
  Email : tranvansangk41@gmail.com.

  Y!M : haidang001.
  Skype : haidang001.
  Website : haidang001.tk or trầnvănsáng.vn

  Facebook : facebook.com/haidang001[/size]

  SĐT: 0942 666 890 (or 0982 802 454).


  Thu đi để lại lá vàng
  Anh đi để lại cho nàng thằng く
  Mùa thu nối tiếp mùa thu.
  Thằng くnối tiếp thằng くra đời.


  S_have fun!
  avatar
  haidang001

  Tổng số bài gửi : 91
  Points : 176
  Join date : 25/09/2010
  Age : 26

  Xem lý lịch thành viên http://haidang001.tk

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by huy_d_t on 09/05/11, 07:10 pm

  cảm ơn chói đã check hộ So good
  mặc dù nếu có gets() thì gcc chỉ báo warning, chương trình vẫn chạy đúng. Nhưng trên nhiều forum lập trình (tây lẫn ta) đều khuyên ko nên dùng gets, vì nếu chẳng may nhập thừa kí tự, gets() sẽ lấy các ô nhớ tiếp theo để lưu trữ kí tự dư thừa, nếu các ô đó được chương trình khác sử dụng thì sẽ gây ra lỗi. Thay cho gets, các developer khuyên nên dùng fgets(), vì nó định trước số ô nhớ để lưu trữ.

  _________________
  huy_d_t = huy đê tiện ( not " dâm tặc", các bác gọi thế em ế vợ)
  avatar
  huy_d_t

  Tổng số bài gửi : 112
  Points : 142
  Join date : 26/09/2010
  Đến từ : Đại dâm tặc

  Xem lý lịch thành viên

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by myname2 on 12/05/11, 12:01 am

  Sáng post bài 5 vào bài 4 và quên ko post code bài 4 So good)

  _________________
  Bước chân không ngừng nghỉ, bước chân hướng về phía trước, đó là bước chân của tôi!
  avatar
  myname2

  Tổng số bài gửi : 66
  Points : 90
  Join date : 27/09/2010
  Age : 26
  Đến từ : Hà Nội

  Xem lý lịch thành viên https://facebook.com/tuanhai

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by asakurayo on 12/05/11, 07:07 am

  cái bài dd/mm/yyyy của sáng nhập vào kiểu gì vậy/sao tớ nhập không được nè;
  [Thom@Thom Documents]$ ./a.out
  Enter first date (dd/mm/yyyy): 12
  Enter first date (dd/mm/yyyy): 4
  Enter first date (dd/mm/yyyy): 1992
  Enter first date (dd/mm/yyyy): 12/4/1992
  Enter first date (dd/mm/yyyy): 12/4/92
  Enter first date (dd/mm/yyyy): 1992/12/4
  Enter first date (dd/mm/yyyy):
  sao không thấy nó chạy nhỉ? So good
  avatar
  asakurayo

  Tổng số bài gửi : 38
  Points : 62
  Join date : 27/12/2010
  Age : 26
  Đến từ : hai duong

  Xem lý lịch thành viên

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by myname2 on 12/05/11, 09:29 am

  Phai nhap theo format trong ngoac kia kia`, vi du nhap la 04/12/1992

  _________________
  Bước chân không ngừng nghỉ, bước chân hướng về phía trước, đó là bước chân của tôi!
  avatar
  myname2

  Tổng số bài gửi : 66
  Points : 90
  Join date : 27/09/2010
  Age : 26
  Đến từ : Hà Nội

  Xem lý lịch thành viên https://facebook.com/tuanhai

  Về Đầu Trang Go down

  Re: Week 12 (Full)

  Bài gửi by Sponsored content


  Sponsored content


  Về Đầu Trang Go down

  Về Đầu Trang

  - Similar topics

   
  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết